top of page

BLOG

Rechten en plichten bij de overname of verhuur van een horecazaak

Zowel de overlater als de overnemer of de verhuurder als de huurder hebben rechten en plichten. Niet iedereen is echt op de hoogte welke rechten men heeft, maar evengoed weet men niet altijd welke plichten men moeten naleven.

Personeel in horecakeuken

We sommen hier even enkele belangrijke punten op die voor elk interessant zijn om te weten:


BIJ DE OVERNAME VAN EEN HORECAZAAK:

De rechten van de Overlater:

Bij het overlaten van een horecazaak in België heb je als verkoper bepaalde rechten en beschermingen die je moet kennen. Hier zijn enkele belangrijke rechten die je hebt bij het overlaten van een horecazaak in België:

 1. Recht op verkoop: Als eigenaar van de horecazaak heb je het recht om te beslissen om de zaak te verkopen en aan wie je wilt verkopen. Je kunt potentiële kopers selecteren op basis van jouw criteria en voorwaarden.

 2. Prijsbepaling: Je hebt het recht om de verkoopprijs van de horecazaak te bepalen, op voorwaarde dat deze in overeenstemming is met de marktwaarde en niet buitensporig is.

 3. Informatieverschaffing: Je moet potentiële kopers voorzien van alle relevante informatie over de horecazaak, inclusief financiële gegevens, inventarislijsten, huurovereenkomsten en andere documenten die van invloed kunnen zijn op hun beslissing om de zaak over te nemen.

 4. Onderhandeling: Je hebt het recht om te onderhandelen over de voorwaarden van de overname, inclusief de betalingsvoorwaarden, de overdracht van activa en verplichtingen, en andere clausules in het overnamecontract.

 5. Overnamecontract: Je bent betrokken bij het opstellen van het overnamecontract, waarin alle voorwaarden van de overname duidelijk moeten worden vastgelegd. Dit contract moet jouw belangen beschermen en in overeenstemming zijn met de Belgische wetgeving.

 6. Vergunningsoverdracht: Als er vergunningen en licenties zijn die moeten worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar, heb je het recht om de overdracht bij de relevante autoriteiten aan te vragen en te vergemakkelijken.

 7. Financiële verplichtingen: Je hebt recht op betaling van de overeengekomen verkoopprijs en eventuele andere financiële verplichtingen die voortvloeien uit de overname.

 8. Beëindiging van lopende verplichtingen: Je hebt het recht om lopende contracten en verplichtingen met betrekking tot de horecazaak te beëindigen of over te dragen aan de nieuwe eigenaar, zoals huurovereenkomsten of leverancierscontracten.

 9. Bescherming van zakelijke belangen: Je hebt het recht om jouw zakelijke belangen te beschermen en ervoor te zorgen dat de overdracht van de horecazaak op een legale en ordelijke manier verloopt.

Het is belangrijk om professioneel advies in te winnen en juridische begeleiding te zoeken bij het overlaten van een horecazaak om ervoor te zorgen dat je rechten worden gerespecteerd en dat de overdracht soepel verloopt. Een advocaat gespecialiseerd in ondernemingsrecht kan je helpen bij het beschermen van je rechten en belangen tijdens het verkoopproces.


De rechten van de overnemer:

Het overnemen van een horecazaak in België kan een complex proces zijn, maar het biedt ook bepaalde rechten en beschermingen voor de nieuwe uitbater. Hier zijn enkele belangrijke rechten die je hebt bij het overnemen van een horecazaak in België:

 1. Recht op informatie: Als kandidaat-overnemer heb je het recht om gedetailleerde informatie te verkrijgen van de verkoper over de horecazaak die je wilt overnemen. Dit omvat financiële gegevens, inventarislijsten, huurovereenkomsten en andere relevante documenten.

 2. Due diligence: Je hebt het recht om een grondig onderzoek (due diligence) uit te voeren om de financiële gezondheid en juridische status van de horecazaak te verifiëren voordat je de overname voltooit. Dit helpt je mogelijke risico's te identificeren voordat je je verplicht.

 3. Overnamecontract: Het is belangrijk om een overnamecontract op te stellen waarin alle voorwaarden van de overname, inclusief de prijs, betalingsvoorwaarden en overdracht van activa en verplichtingen, duidelijk worden vastgelegd. Je hebt het recht om dit contract zorgvuldig te onderhandelen en ervoor te zorgen dat het jouw belangen beschermt.

 4. Huurcontract: Als de horecazaak wordt gehuurd, heb je het recht om het huurcontract te bekijken en te onderhandelen over de voorwaarden ervan. Dit kan onder meer betrekking hebben op de huurprijs, de duur van de huurovereenkomst en de mogelijkheid om het contract over te nemen.

 5. Vergunningen en vergunningsoverdracht: Je hebt het recht om te controleren of alle benodigde vergunningen en licenties voor de horecazaak up-to-date en overdraagbaar zijn. Als dit niet het geval is, kun je onderhandelen over de voorwaarden om deze te verkrijgen.

 6. Wettelijke naleving: Je hebt het recht om ervoor te zorgen dat de horecazaak voldoet aan alle wettelijke voorschriften en vereisten, zoals voedselveiligheid, alcoholvergunningen en brandveiligheid.

 7. Garanties en vrijwaringen: In het overnamecontract kun je garanties en vrijwaringen opnemen om jezelf te beschermen tegen verborgen gebreken of juridische problemen die zich na de overname kunnen voordoen. Deze kunnen onderhandeld worden tussen de koper en verkoper.

Het is van cruciaal belang om professioneel advies in te winnen, zoals juridisch en financieel advies, bij het overnemen van een horecazaak in België. Een advocaat gespecialiseerd in ondernemingsrecht en een boekhouder met ervaring in horecazaken kunnen je helpen bij het begrijpen van je rechten en verplichtingen en bij het veiligstellen van een succesvolle overname.


Tapkranen in horecazaak

De plichten van de overlater:

Als je van plan bent om je horecazaak in België over te laten, zijn er verschillende plichten en verantwoordelijkheden waarmee je rekening moet houden. Hier zijn enkele van de belangrijkste:

 1. Informatie aan potentiële kopers: Het is jouw plicht om potentiële kopers van de horecazaak van alle relevante informatie te voorzien. Dit omvat financiële gegevens, inventarislijsten, huurovereenkomsten, vergunningen en licenties, en andere documentatie die van invloed kan zijn op de overnamebeslissing.

 2. Due diligence faciliteren: Je moet potentiële kopers de mogelijkheid bieden om een grondig onderzoek (due diligence) van de horecazaak uit te voeren. Dit houdt in dat ze de financiële en operationele toestand van de zaak kunnen controleren om mogelijke risico's te identificeren voordat ze zich aan de overname verbinden.

 3. Overnamecontract opstellen: Als verkoper ben je betrokken bij het opstellen van het overnamecontract. Zorg ervoor dat alle voorwaarden van de overname, inclusief de verkoopprijs, betalingsvoorwaarden, overdracht van activa en verplichtingen, garanties en vrijwaringen, duidelijk zijn vastgelegd. Het contract moet in overeenstemming zijn met de Belgische wetgeving.

 4. Aanvraag voor vergunningsoverdracht: Als er vergunningen en licenties zijn die moeten worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar, is het jouw verantwoordelijkheid om deze overdracht bij de relevante autoriteiten aan te vragen en te vergemakkelijken.

 5. Beheer van financiële verplichtingen: Je moet ervoor zorgen dat alle financiële verplichtingen met betrekking tot de overname correct worden afgehandeld. Dit omvat het ontvangen van de overeengekomen verkoopprijs en het aflossen van eventuele schulden of leningen die verband houden met de horecazaak.

 6. Informeren van werknemers: Als er werknemers in de horecazaak zijn, moet je hen op de hoogte brengen van de overname en de mogelijke impact op hun arbeidsvoorwaarden. Je moet ook de relevante arbeidswetgeving naleven bij de overname.

 7. Fiscale verplichtingen: Je moet voldoen aan alle fiscale verplichtingen die voortvloeien uit de overname, zoals het melden van de verkoop aan de belastingdienst en het afhandelen van eventuele verschuldigde belastingen.

 8. Klant- en leveranciersrelaties: Als onderdeel van de overdracht moet je bestaande klant- en leveranciersrelaties goed beheren en overdragen aan de nieuwe eigenaar, indien van toepassing.

Het proces van het overlaten van een horecazaak kan complex zijn en vereist een zorgvuldige planning en naleving van wettelijke en contractuele verplichtingen. Het kan nuttig zijn om professioneel advies in te winnen, zoals juridisch en financieel advies, om ervoor te zorgen dat de overname soepel verloopt en aan alle plichten wordt voldaan. Samenwerken met experts kan je helpen om een succesvolle overdracht te realiseren.


De plichten van de overnemer:

Bij het overnemen van een horecazaak in België komen ook bepaalde plichten en verantwoordelijkheden kijken. Hier zijn enkele belangrijke plichten die je hebt als je een horecazaak in België overneemt:

 1. Due diligence: Het is jouw plicht om een grondig onderzoek (due diligence) uit te voeren naar de horecazaak die je wilt overnemen. Dit omvat het controleren van de financiële gezondheid van de zaak, de juridische status, bestaande contracten en verplichtingen, vergunningen en licenties, en eventuele mogelijke verborgen gebreken.

 2. Overnamecontract: Je moet een overnamecontract opstellen waarin alle voorwaarden van de overname duidelijk worden vastgelegd. Zorg ervoor dat dit contract alle relevante details bevat, zoals de verkoopprijs, betalingsvoorwaarden, overdracht van activa en verplichtingen, garanties en vrijwaringen, en andere belangrijke clausules. Het contract moet voldoen aan de Belgische wetgeving en zowel jouw belangen als die van de verkoper beschermen.

 3. Financiële verplichtingen: Als nieuwe eigenaar ben je verantwoordelijk voor het betalen van de overeengekomen verkoopprijs en eventuele andere financiële verplichtingen die voortvloeien uit de overname.

 4. Juridische verplichtingen: Zorg ervoor dat je voldoet aan alle wettelijke vereisten met betrekking tot de overname, inclusief eventuele meldingen of goedkeuringen die vereist zijn. Als er vergunningen of licenties moeten worden overgedragen, moet je deze correct afhandelen.

 5. Operationele verplichtingen: Na de overname ben je verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer en de exploitatie van de horecazaak. Dit omvat het naleven van alle wetten en voorschriften met betrekking tot voedselveiligheid, alcoholvergunningen, brandveiligheid en andere relevante regelgeving.

 6. Werknemers: Als er werknemers zijn in de horecazaak die je overneemt, moet je voldoen aan de arbeidswetgeving met betrekking tot personeel. Dit omvat zaken zoals arbeidscontracten, lonen, arbeidstijden en sociale zekerheid.

 7. Fiscale verplichtingen: Je moet ervoor zorgen dat je voldoet aan alle fiscale verplichtingen, zoals btw-registratie en -betaling, belastingaangiften en eventuele lokale belastingen die van toepassing zijn op de horecazaak.

 8. Klant- en leveranciersrelaties: Het is belangrijk om bestaande klantrelaties en leveranciersrelaties te beheren en te behouden, indien van toepassing. Dit kan een belangrijk onderdeel zijn van het succes van de overgenomen zaak.

Het overnemen van een horecazaak is een complex proces en vereist zorgvuldige planning en uitvoering. Het is sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen, zoals juridisch en financieel advies, om ervoor te zorgen dat je aan al je plichten voldoet en om eventuele risico's te minimaliseren. Het samenwerken met experts kan je helpen om een succesvolle overname te realiseren.


Koffieapparaat bedienen in horecazaak

Ook verhuurders en huurders hebben plichten na te leven, zowel naar elkaar toe, als wettelijke verplichtingen. We sommen hier alvast enkele belangrijke punten op die van cruciaal belang zijn:


BIJ EEN VERHUUR VAN EEN HORECAZAAK:

De rechten van de Verhuurder:

Als verhuurder van een horecazaak in België heb je bepaalde rechten en verantwoordelijkheden die worden geregeld door de Belgische wetgeving en het huurcontract. Hier zijn enkele belangrijke rechten die je hebt bij het verhuren van een horecazaak in België:

 1. Recht op huurinkomsten: Als verhuurder heb je het recht om huurinkomsten te ontvangen volgens de voorwaarden van het huurcontract. Je hebt ook het recht om de huurprijs en eventuele aanpassingen overeen te komen, zolang deze redelijk zijn en in overeenstemming zijn met de Belgische wetgeving.

 2. Huurbescherming: Je hebt het recht om huurbescherming te genieten, wat betekent dat je de huurovereenkomst niet zonder geldige reden en volgens de wettelijke procedures kunt beëindigen. Er zijn specifieke regels en voorwaarden voor het opzeggen van een horecahuurovereenkomst.

 3. Onderhoud en herstellingen: Over het algemeen ben je als verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud en de structurele reparaties van het gehuurde pand, tenzij anders overeengekomen in het huurcontract. De huurder is doorgaans verantwoordelijk voor het dagelijkse onderhoud en kleine herstellingen.

 4. Huuroverdracht: In sommige gevallen kan de huurder het recht hebben om de huurovereenkomst over te dragen aan een nieuwe huurder, mits je hiermee instemt en de wettelijke procedures worden gevolgd.

 5. Juridisch advies: Als verhuurder is het belangrijk om juridisch advies in te winnen bij het opstellen van het huurcontract om ervoor te zorgen dat jouw belangen worden beschermd en om te voldoen aan de geldende wetgeving.

 6. Huurwaarborg: Je hebt het recht om een waarborgsom te vragen van de huurder als garantie voor eventuele schade aan het gehuurde pand. De waarborgsom moet op een geblokkeerde rekening worden gestort en mag slechts onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt.

 7. Opzegtermijnen: Zowel de verhuurder als de huurder moeten zich houden aan de opzegtermijnen die in het huurcontract zijn vastgelegd. Deze termijnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

 8. Naleving van wetten en regels: Als verhuurder ben je verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wetten, voorschriften en vergunningen met betrekking tot de verhuur en exploitatie van de horecazaak.

Het is belangrijk om het huurcontract zorgvuldig op te stellen en juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat je rechten als verhuurder worden beschermd. Wetten en regels met betrekking tot huur kunnen variëren afhankelijk van de specifieke situatie en locatie, dus het is raadzaam om juridisch advies in te winnen bij een advocaat gespecialiseerd in huurrecht en horecazaken om ervoor te zorgen dat je volledig op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen.


De rechten van de Huurder:

Als huurder van een horecazaak in België heb je bepaalde rechten en verantwoordelijkheden die worden geregeld door de Belgische wetgeving en het huurcontract. Hier zijn enkele belangrijke rechten die je als huurder van een horecazaak in België hebt:

 1. Huurbescherming: De huurwetgeving in België voorziet in huurbescherming voor horecahuurders. Dit betekent dat de verhuurder de huurovereenkomst niet zomaar kan beëindigen. Er zijn specifieke regels en procedures voor het opzeggen van een horecahuurovereenkomst.

 2. Huurprijs: De huurprijs en eventuele aanpassingen moeten duidelijk worden vermeld in het huurcontract. De verhuurder kan de huurprijs tijdens de looptijd van de overeenkomst niet willekeurig verhogen. Er zijn echter uitzonderingen en regels met betrekking tot indexering en herziening van de huurprijs.

 3. Huurwaarborg: De verhuurder kan een waarborg vragen, meestal gelijk aan drie maanden huur. Deze waarborg wordt op een geblokkeerde rekening gestort en dient als garantie voor eventuele schade of onbetaalde huur.

 4. Onderhoud en herstellingen: De verhuurder is doorgaans verantwoordelijk voor structurele reparaties en het onderhoud van het gebouw, tenzij anders overeengekomen in het huurcontract. Als huurder ben je vaak verantwoordelijk voor het dagelijkse onderhoud en kleine herstellingen.

 5. Huuroverdracht: In sommige gevallen kun je als huurder het recht hebben om de huurovereenkomst over te dragen aan een nieuwe huurder, mits de verhuurder hiermee instemt. Dit wordt geregeld door specifieke wettelijke bepalingen.

 6. Opzegtermijnen: Zowel de verhuurder als de huurder moeten zich houden aan de opzegtermijnen die in het huurcontract zijn vastgelegd. De duur van deze termijnen kan variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

 7. Juridisch advies: Het is verstandig om juridisch advies in te winnen en het huurcontract zorgvuldig te lezen voordat je tekent. Dit kan helpen om je rechten te beschermen en ervoor te zorgen dat je volledig op de hoogte bent van alle voorwaarden.

Het is van cruciaal belang op te merken dat de wetgeving met betrekking tot horecahuur enigszins complex kan zijn en kan variëren afhankelijk van de regio in België. Daarom is het raadzaam om specifiek juridisch advies in te winnen bij een advocaat die gespecialiseerd is in huurrecht en horecazaken om ervoor te zorgen dat je volledig op de hoogte bent van je rechten en plichten als huurder in België.

Bestek op restauranttafel

De plichten van de Verhuurder:

Als verhuurder van een horecazaak in België heb je bepaalde plichten en verantwoordelijkheden jegens de huurder en de wettelijke vereisten. Hier zijn enkele van de belangrijkste plichten die je hebt bij het verhuren van een horecazaak:

 1. Huurovereenkomst: Het is jouw plicht om een schriftelijke huurovereenkomst op te stellen die voldoet aan de wettelijke vereisten. De overeenkomst moet alle essentiële voorwaarden van de huur bevatten, zoals de huurprijs, de duur van de huur, de betalingsvoorwaarden en eventuele andere overeengekomen clausules.

 2. Huurbescherming: Je moet de huurder op de hoogte stellen van zijn of haar rechten en verplichtingen volgens de Belgische huurbeschermingswetgeving. Dit omvat onder andere het respecteren van de opzegtermijnen en procedures die in de wet zijn vastgelegd.

 3. Onderhoud en herstellingen: Je bent verantwoordelijk voor structurele reparaties en het onderhoud van het gehuurde pand, tenzij anders overeengekomen in het huurcontract. Je moet ervoor zorgen dat het pand in goede staat verkeert en voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften.

 4. Huurbetaling: Het is jouw plicht om de huurder op tijd en volgens de overeengekomen voorwaarden te laten betalen. Je moet ook een ontvangstbewijs verstrekken voor elke betaling.

 5. Huuraanpassingen: Eventuele huuraanpassingen moeten worden uitgevoerd volgens de wettelijke procedures en kunnen alleen worden gedaan in overeenstemming met de Belgische huurwetgeving.

 6. Huurwaarborg: Als je een waarborgsom vraagt, moet je deze op een geblokkeerde rekening plaatsen en de geldende regels en procedures volgen voor het gebruik van de waarborg.

 7. Privacy: Je moet de privacy van de huurder respecteren en toestemming vragen voordat je het gehuurde pand betreedt voor inspecties of andere doeleinden.

 8. Naleving van wetten en voorschriften: Je moet ervoor zorgen dat het gehuurde pand voldoet aan alle wettelijke vereisten en regelgeving met betrekking tot de exploitatie van een horecazaak, inclusief vergunningen en vergunningsoverdrachten indien van toepassing.

 9. Communicatie: Houd open communicatielijnen met de huurder en beantwoord vragen of problemen tijdig. Zorg ervoor dat je huurder weet hoe hij of zij contact met je kan opnemen in geval van nood of problemen met het gehuurde pand.

 10. Eindafrekening: Bij het beëindigen van de huurovereenkomst moet je een eindafrekening opstellen en eventuele restituties of verschuldigde bedragen aan de huurder verstrekken.

Het is van cruciaal belang om zorgvuldig te handelen en je plichten als verhuurder serieus te nemen om juridische problemen te voorkomen en een goede zakelijke relatie met de huurder te behouden. Het is ook raadzaam om juridisch advies in te winnen bij het opstellen van het huurcontract en om op de hoogte te blijven van de geldende wetten en voorschriften met betrekking tot huur in België.


De plichten van de Huurder:

Als huurder van een horecazaak in België heb je niet alleen rechten, maar ook bepaalde plichten en verantwoordelijkheden. Hier zijn enkele van de belangrijkste plichten die je als huurder van een horecazaak in België moet nakomen:

 1. Betaling van huur: Je bent verplicht om de huur op tijd en volgens de overeengekomen voorwaarden te betalen. Dit omvat niet alleen de maandelijkse huur, maar ook eventuele bijkomende kosten en lasten die in het huurcontract zijn opgenomen.

 2. Onderhoud en hygiëne: Je bent verantwoordelijk voor het dagelijkse onderhoud en de hygiëne van de gehuurde horecazaak. Dit omvat schoonmaak, reparaties van dagelijkse slijtage en het naleven van de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

 3. Verzekeringen: Het is meestal je verantwoordelijkheid om een verzekering af te sluiten voor de horecazaak, inclusief aansprakelijkheidsverzekering. Controleer je huurcontract voor specifieke vereisten met betrekking tot verzekeringen.

 4. Naleving van regelgeving: Je moet voldoen aan alle wetten, voorschriften en vergunningen die van toepassing zijn op de exploitatie van een horecazaak in België. Dit omvat vergunningen voor alcohol, voedselveiligheid, brandveiligheid en andere relevante voorschriften.

 5. Behoud van eigendommen: Je moet de gehuurde ruimte goed onderhouden en ervoor zorgen dat er geen schade aan het pand wordt toegebracht. Normale slijtage daargelaten, ben je vaak verantwoordelijk voor eventuele schade die tijdens je huurperiode is veroorzaakt.

 6. Betaling van belastingen en heffingen: Als huurder ben je verantwoordelijk voor het betalen van belastingen en heffingen die verband houden met de exploitatie van de horecazaak, zoals btw en lokale belastingen.

 7. Opzegging en overdracht: Als je de huurovereenkomst wilt beëindigen of de horecazaak wilt overdragen aan een nieuwe huurder, moet je dit in overeenstemming met de wettelijke en contractuele bepalingen doen en de verhuurder op de hoogte stellen.

 8. Nakomen van huurcontract: Je moet alle voorwaarden en verplichtingen die in het huurcontract zijn opgenomen, naleven. Zorg ervoor dat je het huurcontract zorgvuldig leest en begrijpt.

Het is van essentieel belang om je plichten als huurder serieus te nemen en ervoor te zorgen dat je aan alle wettelijke en contractuele verplichtingen voldoet om juridische problemen te voorkomen en een goede zakelijke relatie met de verhuurder te behouden. Als je vragen hebt over specifieke plichten of verplichtingen, is het raadzaam om juridisch advies in te winnen.Vertoeven in een horecazaak

Nog even kort samengevat:

Bij het overlaten of verhuren van een horecazaak in België hebben zowel de verkoper/verhuurder als de koper/huurder specifieke rechten en plichten. Hier is een overzicht van de belangrijkste rechten en plichten voor beide partijen: Rechten van de verkoper/verhuurder:

 1. Recht op verkoop of verhuur: De verkoper/verhuurder heeft het recht om zijn of haar horecazaak te verkopen of te verhuren aan een andere partij.

 2. Recht op een redelijke prijs: De verkoper/verhuurder heeft het recht om een redelijke prijs vast te stellen voor de verkoop of huur van de horecazaak.

 3. Recht op informatieverschaffing: De verkoper/verhuurder moet alle relevante informatie aan de koper/huurder verstrekken, waaronder financiële gegevens, inventarislijsten, huurovereenkomsten en andere relevante documentatie.

 4. Recht op onderhandeling: De verkoper/verhuurder heeft het recht om te onderhandelen over de voorwaarden van de overname of verhuur, inclusief de verkoopprijs, betalingsvoorwaarden en andere clausules.

 5. Recht op het opstellen van een overname- of huurcontract: De verkoper/verhuurder is betrokken bij het opstellen van het overname- of huurcontract en kan voorwaarden specificeren die zijn of haar belangen beschermen.

 6. Recht op betaling: De verkoper/verhuurder heeft recht op betaling van de overeengekomen verkoopprijs of huurprijs, volgens de voorwaarden van het contract.

Plichten van de verkoper/verhuurder:

 1. Informatieverschaffing: De verkoper/verhuurder moet alle relevante informatie aan de koper/huurder verstrekken om hen in staat te stellen een weloverwogen beslissing te nemen.

 2. Onderhandeling in goed vertrouwen: De verkoper/verhuurder moet te goeder trouw onderhandelen en mag geen misleidende of onjuiste informatie verstrekken aan de koper/huurder.

 3. Eerbiedigen van wettelijke procedures: De verkoper/verhuurder moet de wettelijke procedures en vereisten volgen die van toepassing zijn op de overname of verhuur van een horecazaak, inclusief vergunningsoverdracht en eventuele wettelijke opzegtermijnen.

 4. Opstellen van een geldig contract: De verkoper/verhuurder moet ervoor zorgen dat het overname- of huurcontract geldig is en voldoet aan de Belgische wetgeving.

Rechten van de koper/huurder:

 1. Recht op informatie: De koper/huurder heeft recht op alle relevante informatie over de horecazaak om een weloverwogen beslissing te nemen.

 2. Recht op onderhandeling: De koper/huurder heeft het recht om te onderhandelen over de voorwaarden van de overname of verhuur.

 3. Recht op een geldig contract: De koper/huurder heeft recht op een geldig overname- of huurcontract dat zijn of haar belangen beschermt.

Plichten van de koper/huurder:

 1. Betaling: De koper/huurder moet de overeengekomen prijs of huur betalen volgens de voorwaarden van het contract.

 2. Naleven van wettelijke voorschriften: De koper/huurder moet voldoen aan alle wettelijke voorschriften en vergunningseisen met betrekking tot de exploitatie van de horecazaak.

 3. Respecteren van contractuele verplichtingen: De koper/huurder moet de contractuele verplichtingen naleven, waaronder betalingsvoorwaarden en eventuele andere overeengekomen clausules.

 4. Due diligence: De koper/huurder heeft de plicht om een grondig onderzoek (due diligence) uit te voeren naar de horecazaak voordat hij of zij de overname voltooit, om mogelijke risico's te identificeren.

Het is van cruciaal belang dat beide partijen zich bewust zijn van hun rechten en plichten en dat ze juridisch advies inwinnen en professionele begeleiding zoeken bij het opstellen en uitvoeren van het overname- of huurcontract. Het naleven van de wettelijke en contractuele verplichtingen is essentieel om juridische problemen te voorkomen en een succesvolle overname of verhuur te garanderen.


FLANDERS HORECA BUSINESS


145 weergaven2 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

2 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Sep 13, 2023
Rated 4 out of 5 stars.

😉👍

Like

Guest
Sep 07, 2023
Rated 4 out of 5 stars.

👍😉

Like
bottom of page