top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Door de website Flanders Horeca Business, hierna genoemd FHB, welk eigendom is van Internet & Business Services, hierna genoemd IBS, te gebruiken, verklaart de gebruiker zich stilzwijgend akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

 

2. Algemene Voorwaarden van gebruikers van IBS worden enkel aanvaard mits schriftelijk akkoord.

3. De website Flanders Horeca Business wordt beheerd door Internet & Business Services CommV, hierna genoemd IBS, met zetel te Kerkplaats 25 bus 1 - 2160 Wommelgem met ondernemingsnummer 0655.837.784

4. De volledige inhoud en vormgeving van de website FHB is de intellectuele eigendom van IBS en is als dusdanig beschermd door auteursrechten. Elk gebruik van een deel of het geheel van de website moet voorafgaandelijk en schriftelijk toegestaan worden door IBS.

Meer in het bijzonder is het niet toegelaten commerciële contactaanvragen te versturen naar onze adverteerders. Elke inbreuk geeft IBS recht op een schadevergoeding van 1.000 € per contactaanvraag en zal bij herhaling, vervolgd worden voor de rechtbank.

5. De intellectuele rechten van de door derden aangeboden informatie kunnen door IBS niet nagetrokken worden en vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de aanbieder(s) van deze informatie. Meer in het bijzonder is de intellectuele eigendom van door derden geplaatste teksten of afbeeldingen door IBS niet te controleren en valt deze onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de adverteerder(s). Afbeeldingen waarop een copyright rust en waarvoor je geen licentie hebt, mag je onder geen voorwaarden op onze website plaatsen. Bij inbreuk worden eventueel door ons betaalde boetes of compensatiebedragen op jou verhaald!

6. IBS stelt alles in het werk om te voorzien in een permanente toegang tot haar websites voor de gebruiker. Indien onvoorziene omstandigheden, storingen, onderbrekingen of noodzakelijk onderhoud, de website ontoegankelijk of slechts gedeeltelijk toegankelijk maken, kunnen gebruikers van de website geen schade verhalen op IBS.

7. IBS neemt geen aansprakelijkheid aan betreffende de inhoud van de aangeboden of de aangevraagde informatie, die onder de uitsluitende verantwoordelijkheid valt van de aanbieder of de aanvrager van deze informatie. In het bijzonder wordt geen enkele financiële informatie door IBS op haar juistheid gecontroleerd en bijgevolg garandeert IBS dan ook geen juistheid van de aangeboden informatie.

8. IBS neemt geen aansprakelijkheid aan als gevolg van onjuiste of onvolledige opname of foutief doorsturen van informatie. Ook de geldigheid van de informatie valt buiten de verantwoordelijkheid van IBS.

9. Een aanvraag voor bijkomende informatie over gepubliceerde aanbiedingen wordt door IBS behandeld in samenspraak met de aanbieder. Het staat deze aanbieders vrij al dan niet de gewenste informatie te bezorgen, zonder enige aansprakelijkheid voor IBS. Indien echter een aanbieder systematisch nalaat ontvangen contactaanvragen alsook extra aanvragen van IBS omtrent de advertentie te beantwoorden, zal IBS de aanbieding verwijderen zonder dat hiertegenover enige schadevergoeding staat.

IBS fungeert zowel als communicatieplatform als professionele bemiddelaar tussen overlaters en overnemers. Bij het tot stand brengen van deze communicatie beschikt IBS over persoonlijke gegevens van de overnemer, welke met de grootste zorg en vertrouwelijkheid worden behandeld. Hierin volgen wij strikt ons privacybeleid, in overeenstemming met de reglementering rond algemene gegevens verordening (AVG of GDPR).
Je kan ons privacybeleid hier (https://www.flandershorecabusiness.be/privacybeleid) raadplegen.
Bij het plaatsen van een advertentie op de FHB site geef je IBS de formele bevestiging dat je als overlater of overnemer op gelijkaardige correcte wijze omspringt met de verworven persoonlijke gegevens van de overnemer of geïnteresseerde partij in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming).

10. IBS behoudt zich het recht te allen tijde en zonder opgave van reden gerechtigd de aangeboden informatie te weigeren en niet te plaatsen op de

site FHB of te verwijderen van de site zonder dat hiertegenover enige schadevergoeding staat. 

11. IBS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van de aangeboden of de aangevraagde informatie, in het bijzonder voor de eventueel daaruit volgende beslissingen of daden die door de gebruiker worden genomen op basis van deze informatie zoals eventuele contacten of contracten.

12. IBS raadt alle gebruikers van haar websites aan om haar professionele begeleiders te raadplegen alvorens tot een overname te beslissen.

13. IBS aanvaardt geen informatie met betrekking tot pornografie, prostitutie, discriminatie of racisme, illegale drugs of medicijnen, illegale wapens, illegale software, illegale muziek of alle andere vormen van illegale activiteiten.

14. IBS aanvaardt geen informatie op haar websites met een politieke boodschap noch met een beledigende inhoud.

15. IBS behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging, wijzigingen aan te brengen aan de vorm en de inhoud van haar sites.

16. Eventueel opgenomen publiciteit op haar website weerspiegelt geen standpunt van of binding met IBS.

17. Er wordt een overeenkomst opgesteld tussen de 'overlater' en IBS alsook ondertekend door de overlater en IBS met betrekking tot de over te nemen zaak. Wanneer alle nodige info m.b.t. de over te nemen zaak in bezit zijn van IBS wordt de overname gepubliceerd na betaling van de vooropgestelde bijdrage.

Dit voor een periode van max. 3 maanden.

(Zie artikel 17a voor de inhoud van het contract). Wanneer de 3 maanden verstreken zijn wordt ofwel de publicatie verwijderd of heeft de overlater de mogelijkheid een extra vergoeding te betalen om de publicatie te verlengen. Deze vergoeding staat vermeld op het contract.

De persoon die een overeenkomst aangaat met IBS m.b.t. publicatie en service vermeld in de overeenkomst blijft eveneens hoofdelijk aansprakelijk tot alle bedragen verbonden aan deze overeenkomst aan IBS betaald zijn.

17a. Inhoud van de overeenkomst tussen IBS en Overlater:

- Datum aanvang van de overeenkomst.

- Duurtijd van het de overeenkomst

- Opstellen van publicatie en online plaatsen op de website van FHB.

- Bezorgen van alle informatie over het betrokken pand van overlater aan FHB m.b.t. de publicatie op onze site  .

- Vaste commissie per overname-overeenkomst - Extra commissie vanaf 11e bezoek aan het pand.

- Begeleiding en advies bij de verschillende aspecten van een overname. Voor bemiddeling inzake overname- of huurprijs, handelsfonds verwijzen we u

   graag door naar onze erkende partner die juridisch bevoegd is in deze zaken.

- De premie voor de advertentie wordt betaald door de overlater vóór de publicatie op de website. Een voorschot van 50% van de commissie wordt vóór aanvang van de betreffende extra diensten aan FHB (IBS) betaald. Bij het beëindigen van de overeenkomst wordt het resterende bedrag (inclusief eventuele extra diensten).

18; Er wordt een overeenkomst opgesteld tussen de 'overnemer' en IBS alsook ondertekend door de overnemer en IBS met betrekking tot de over te nemen zaak. (Zie artikel 18a voor de inhoud van het contract). 

18a. Inhoud van de overeenkomst tussen IBS en Overnemer:

- Datum aanvang van de overeenkomst.

- Duurtijd van het overeenkomst

- Begeleiding en advies bij de verschillende aspecten van een overname. Voor bemiddeling inzake overname- of huurprijs, handelsfonds verwijzen we u

   graag door naar onze erkende partner die juridisch bevoegd is in deze zaken.

- Vaste commissie per overname-overeenkomst.

- Het vooraf overeengekomen bedrag van de commissie wordt vóór aanvang van de betreffende extra diensten aan FHB (IBS) betaald. 

18b. Premiebetaling of commissievergoeding: Voor de extra services die geleverd worden aan 'Overlater' of 'Verhuurder' wordt een voorschot van 50% van deze commissievergoeding bij de ondertekening van de overeenkomst betaald. Bij het beëindigen van de overeenkomst wordt het resterende bedrag van de overeenkomst + eventuele extra vergoedingen nog gefactureerd. Deze dienen ten laatste betaald te zijn 15 dagen na factuurdatum betaald te zijn. Bij niet-betaling binnen de 15 dagen zal een nalatigheidsvergoeding worden aangerekend van 15% met een minimum van € 50,00 voor de eerste maand. 2e maand wordt een extra nalatigheidsvergoeding aangerekend van 20%.

Wanneer men na 60 dagen niet betaald heeft wordt het dossier overgemaakt aan gerechtelijke instanties.

19. De site FHB van IBS is geen publiciteitsbureau waar je advertenties plaatst voor een bepaalde periode maar een overnameplatform waar men een over te laten zaak op internet aanbiedt. Zodra de overname gerealiseerd werd of niet meer van toepassing is eindigt de overeenkomst mits naleving van de contractuele overeenkomst.. (zie art. 17 m.b.t. hoofdelijke aansprakelijkheid).

20. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de afdwingbaarheid of de geldigheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden.

21. Elk geschil met betrekking tot de uitvoering of de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden, valt uitsluitend onder de bevoegde rechtbanken van Antwerpen. Het Belgisch recht is van toepassing en de proceduretaal is Nederlands.

22. IBS behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving.

bottom of page